Wypracowaliśmy 77 projektów!

Nowy model

Spotkanie animacyjne – mapowanie dzielnicy
Termin: 20 – 29 marca 2017 r.

Spotkanie mieszkańców dzielnicy oraz jej głównych aktorów, podczas którego stworzona zostanie mapa zasobów lokalnych. Ten etap stanowi punkt wyjścia dla całego procesu. Podczas spotkania animator przekaże informację na temat tego, co w dzielnicy w ostatnich latach zostało zrealizowane w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, budżetu gminy i środków zewnętrznych oraz opowie o planowanych inwestycjach. Będzie to wstęp do wypracowania wspólnej wizji dzielnicy, jak również okazja do zaprezentowania założeń i zasad funkcjonowania DBP 2.0 oraz poznania animatora dzielnicy.

Zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców
Termin: 31 marca – 18 kwietnia

Czas kreowania wspólnej wizji dzielnicy i odpowiedzi na pytanie, co w dzielnicy należy zmienić, udoskonalić lub stworzyć. Przy użyciu prostego formularza każdy (bez względu na wiek i miejsce zamieszkania) może zgłosić swój pomysł na rozwój dzielnicy. Wystarczy wskazać miejsce i opisać pomysł, który posłuży do uzupełniania diagnozy dzielnicy wypracowanej podczas spotkania animacyjnego.

Wstępna weryfikacja projektów
Termin: 18 kwietnia – 18 maja

W tym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego będą sprawdzać zgłoszone pomysły pod względem własności nieruchomości, planów miasta wobec wskazanej nieruchomości, zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

DZIELNICOWE FORA MIESZKAŃCÓW

Dzielnicowe Fora Mieszkańców to rozpoczęcie dyskusji o tym, co w dzielnicy w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego należy zrealizować. Fora skierowane są do mieszkańców poszczególnych dzielnic. Na dyskusję moderowaną przez animatora przewidziano od 3 do 7 spotkań. Wszystko zależy od skali wyzwań jakie stoją przed dzielnicą, a także aktywności, umiejętności dialogu oraz zaangażowania jej mieszkańców.

Prezentacja zgłoszonych pomysłów
Termin: od 19 maja

W trakcie tych spotkań animatorzy przedstawią mieszkańcom informację ze wstępnej weryfikacji oraz przedstawią pogrupowane pomysły. Jest to moment na dyskusję mieszkańców o tym co zostało zgłoszone.

Wybór pomysłów do projektowania – warsztaty
Termin: 30 czerwca

Warsztaty rozpoczną się od przedstawienia wniosków ze spotkania animacyjnego i mapy zasobów dzielnicy. Kolejne spotkania to dyskusja nad lokalnymi deficytami oraz próba ustalenia priorytetów dla dzielnicy. Przygotowane i przeprowadzone przez animatora warsztaty mają pozwolić na ustalenia projektów, które mogą być realizowane w 2018 r. Projektów tych może być kilka, ale muszą mieścić się w kwocie przeznaczonej dla dzielnicy. Druga opcja to określenie nie więcej niż trzech projektów, które nie mogą przekraczać trzykrotności kwoty dla dzielnicy, oczywiście przy założeniu, że każdy w tej kwocie się zamyka. W tym wariancie mogą też być ustalone dwa projekty niekoniecznie zawierające się w pełnej kwocie dla dzielnicy. Druga opcja oznacza, iż opracowane już projekty zostaną poddane pod głosowanie i dopiero te, które zwyciężą – trafią do realizacji.

Przygotowanie do projektowania
Termin: lipiec – sierpień

Na tym etapie animatorzy będą przygotowywali się do przeprowadzenia warsztatów z projektowania w dzielnicach.

Wspólne projektowanie
Termin: wrzesień – październik

Podczas 3 do 7 spotkań (ilość spotkań uzależniona jest od rodzaju wybranych pomysłów do projektowania) mieszkańcy wspólnie z animatorem i we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego muszą wypracować i określić szczegółowy zakres projektów planowanych do realizacji. To czas projektowania i szacowania kosztów przedsięwzięć. Wyniki prac będą tematem prezentacji na ostatnim Dzielnicowym Forum Mieszkańców, a następnie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Prezentacja przygotowanych projektów
Termin: październik

Zostaną przedstawione do publicznej wiadomości projekty przygotowane na Dzielnicowych Forach Mieszkańców i wybrane przez mieszkańców do realizacji.

Głosowanie mieszkańców na projekty (opcjonalnie)
Termin: listopad

Głosowanie to chwila wyboru projektów do realizacji. Będzie ono przeprowadzone tylko w tych dzielnicach, w których nie doszło do uzgodnienia priorytetowych inwestycji w ramach dyskusji prowadzonej podczas Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Głosowanie trwa tydzień i jest przeprowadzone poprzez wybór jednego z projektów, które zostały uznane jako priorytetowe do realizacji przez uczestników Dzielnicowych Forów Mieszkańców. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do głosowania w punkcie konsultacyjnym, korespondencyjnie lub elektronicznie.

Ładowanie...